Fraestreik: Oppent Treffen-Open Meeting-Rencontre ouverte

Saturday, 7. December 2019 10:00 - 12:00

[De and Fr]

Rencontre ouverte grève des femmes 2020
Nous nous rencontrons pour discuter d’actions, de la mobilisation, des revendications en vue de la grève des femmes le 7 mars 2020 au Luxembourg.

Toutes les femmes* seront bienvenues avec leurs propositions, leur créativité, leur personnalité.

Participez au brunch en emmenant votre casse-croûte.

Si vous avez besoin d’une garde d’enfants: Contactez nous!

Samedi 7 décembre 2019
Rotondes
10h-12h

—-

Oppent Treffen Fraestreik 2020
Mir treffen eis fir iwwert Aktiounen, d’Mobiliséierung an eis Fuederungen am Kader vum Fraestreik de 7. Mäerz 2020 zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

All Fraen* si wëllkomm mat hire Propositiounen, hirer Kreativitéit an hirer Perséinlechkeet.

Huel um Brunch deel a bréng eppes ze iessen mat.

Falls der Kannerbetreiung braucht: Kontaktéiert eis!

Samsdes 7 Dezember 2019
Rotondes
10-12 Auer

—-

Open meeting Women’s strike 2020
We meet to discuss actions, mobilisation and demands for the Women’s Strike on march 7th 2020 in Luxembourg.

Every woman* is welcome to join with her propositions, her creativity and her personality.

Take part in our brunch and bring some food.

If you need babysitting: contact us!

Saturday 7th of November 2019
Rotondes
10 am – 12 am

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag