22.2.: Frae*streik – Oppent Treffen | Rencontre ouverte | open meeting

Saturday, 22. February 2020 10:30 - 13:30

[De and Fr]

Oppent Treffen Fraestreik 2020
Mir treffen eis fir iwwert Aktiounen, d’Mobiliséierung an eis Fuederungen am Kader vum Fraestreik de 7. Mäerz 2020 zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

All Fraen* si wëllkomm mat hire Propositiounen, hirer Kreativitéit an hirer Perséinlechkeet.

Huel um Brunch deel a bréng eppes ze iessen mat. Duerno gi mer zesummen op  Un violador en tu camino – Lëtzebuerg

Falls der Kannerbetreiung braucht: Kontaktéiert eis!

Samedi 22 février 2020
10h30-13h30
Chambre des Salarié.e.s
2-4, rue Pierre Hentges, Luxembourg
(derrière Gare Centrale)

—-

Open meeting Women’s strike 2020
We meet to discuss actions, mobilisation and demands for the Women’s Strike on march 7th 2020 in Luxembourg.

Every woman* is welcome to join with her propositions, her creativity and her personality.

Take part in our brunch and bring some food.

If you need babysitting: contact us!

Samedi 22 février 2020
10h30-13h30
Chambre des Salarié.e.s
2-4, rue Pierre Hentges, Luxembourg
(derrière Gare Centrale)

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag