11.1. Oppent Treffen – Rencontre ouverte – Open meeting

Saturday, 11. January 2020 10:00 - 13:00

[De and Fr]

Oppent Treffen

Rencontre ouverte grève des femmes 2020
Nous nous rencontrons pour discuter d’actions, de la mobilisation, des revendications en vue de la grève des femmes le 7 mars 2020 au Luxembourg.

Toutes les femmes* seront bienvenues avec leurs propositions, leur créativité, leur personnalité.
Participez au brunch en emmenant votre casse-croûte.
Si vous avez besoin d’une garde d’enfants: Contactez nous!
—-
Oppent Treffen Fraestreik 2020
Mir treffen eis fir iwwert Aktiounen, d’Mobiliséierung an eis Fuederungen am Kader vum Fraestreik de 7. Mäerz 2020 zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

All Fraen* si wëllkomm mat hire Propositiounen, hirer Kreativitéit an hirer Perséinlechkeet.
Huel um Brunch deel a bréng eppes ze iessen mat.
Falls der Kannerbetreiung braucht: Kontaktéiert eis!
—-
Open meeting Women’s strike 2020
We meet to discuss actions, mobilisation and demands for the Women’s Strike on march 7th 2020 in Luxembourg.

Every woman* is welcome to join with her propositions, her creativity and her personality.
Take part in our brunch and bring some food.
If you need babysitting: contact us!

Saturday 11th of January 10 am – 1 pm
Chambre des Salariés
2-4 rue Pierre Hentges
Room: A402 – 4th floor

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag