1. Februar: Oppent Treffen

[De and Fr]

Oppent Treffen Fraestreik 2020
Mir treffen eis fir iwwert Aktiounen, d’Mobiliséierung an eis Fuederungen am Kader vum Fraestreik de 7. Mäerz 2020 zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

All Fraen* si wëllkomm mat hire Propositiounen, hirer Kreativitéit an hirer Perséinlechkeet.

Huel um Brunch deel a bréng eppes ze iessen mat.

Falls der Kannerbetreiung braucht: Kontaktéiert eis!

Samedi 1er février 2020
10h-13h
Kulturfabrik Esch

—-

Open meeting Women’s strike 2020
We meet to discuss actions, mobilisation and demands for the Women’s Strike on march 7th 2020 in Luxembourg.

Every woman* is welcome to join with her propositions, her creativity and her personality.

Take part in our brunch and bring some food.

If you need babysitting: contact us!

Samedi 1er février 2020
10h-13h
Kulturfabrik Esch

Share this

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag