don’t be an asshole

STOP SEXISM

Auf Festivals sind Mädchen, Frauen und LGBTIQ+ Personen besonders häufig Opfer von (sexueller) Belästigung.

Don’t be an asshole:

– Sag Nein zu Cat Calling. Dies ist weder lustig noch harmlos.

– Respektier die Grenzen der Menschen. Nein heißt Nein.

– Mach keine Fotos ohne Zustimmung: Upskirting ist eine Straftat.

Schau nicht weg, wenn du (sexuelle) Belästigung bemerkst:

– Such Hilfe bei Unbeteiligten.

– Unterbrich und deeskalier die Situation.

– Frag nach, wie es der belästigten Person geht.

LËTZEBUERGESCH:

Don’t be an asshole

Stop sexism

– So Nee zu Cat Calling. Dat ass weder witzeg, nach harmlos.

– Respektéier d‘Grenze vun de Mënschen. Nee heescht Nee.

– Maach keng Fotoen ouni Zoustëmmung: Upskirting ass eng Strofdot.

 

Kuck net fort, wann s du (sexuell) Belästegung bemierks:

– Sich Hëllef bei Onbedeelegten.

– Ënnerbriech an deeskaléier d‘Situatioun.

– Fro no, wéi et der belästegter Persoun geet.

 

Portugiesisch

Nos festivais, raparigas, mulheres e pessoas LGBTIQ+ são particularmente vítimas de assédio (sexual).

 

Não sejas idiota:

Diz não ao „cat calling“. Não tem piada nem é inocente.

Respeita os limites das pessoas. Não quer dizer não.

Não tires fotografias sem consentimento: o upskirting é um crime.

 

Não desvie o olhar quando se apercebe do assédio (sexual):

Procure ajuda de pessoas que se encontram nas proximidades.

Interrompa e desescalone a situação.

Pergunte como está a pessoa assediada.

Diesen Artikel teilen

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag