Rapperin Nicool schreibt Lied für CID

Wou ass d’Fra?

Wou ass d’Fra? heißt die Auftragskomposition die die luxemburgische Rapperin Nicool für das CID geschrieben hat. Im Rahmen der Kampagne zu strukturellem Sexismus in der luxemburgischen Kulturszene, fragte CID Anfang des Jahres Kulturschaffende nach Erfahrungen zu Sexismus in ihrer professionellen Tätigkeit und verarbeitete diese im Rahmen einer Sensibilisierungskampagne. Nach dem Spot folgt nun das Lied: Ebenfalls ausgehend von diesen Aussagen schrieb Nicool einen Text, in dem sie die strukturelle Dimension von Benachteiligung und geschlechtsspezifischer Diskriminierung in der Kulturbranche aufgreift.

Es ist auf den meisten Streamingdiensten vertreten, hier ein Link zu Spotify:

 

 

Und hier der Text auf luxemburgisch und auf englisch:

WOU ASS D’FRA?

Si lo eng Zait an der Musikszeen bei eis doheem ennerwee

A begeinen, ob an hannert der Stage, schéin Séilen,

Ech gesinn Disziplin, Leit déi schaffen, een Projet nom aaneren rappen hustlen,

Ech spieren Talent, dass d’Herz fir d’Musik brennt,

Leit déi ech bewonneren, fierwen ob mech oof,

Direkt dobai gesoot, gesinn ech och vill egalwat,

Me ech mengen dass normal,

En gros, awer alles wonnerbar,

Me wou ass d’Fra? Wou befannen sech d’Mammen?

Wou ass dGenderfluiditéit?

Den Zuch vun Diversitéit ass zwar gratis hei

Me léider ze speit

 

Wou ass d’Fra? Ech gesinn der schon e puer me dat geet nach laang net duer

Wou ass d’Fra? Ech gesinn der schon e puer me dat geet nach laang net duer

 

Fiwat gett et keng Scratch Dj Fra? Fiwat ass eng Fra um Bass extra?

Fiwat gett et baal keng nonbinair Persoun an der Produktion?

Fiwat ass een Typ deen vum Toun?

Fiwat?

Fiwat?

 

Ech sichen sichen eng Léisung

as s d’Fra nach an der Kichen ass se dofir speit un?

Waart, dat war, Rad vun der Zait, komm dréin drun,

Zait ass vergaang iwwermar hu mer dLéisung

Mir si méi no un der Egalitéit

 

Engem an dWuert faalen, een upaaken,

Domm Kommentarer machen,

Lachen aus iwwer a mat,

Et huet rem net geklappt

Kann net sinn,

Wengst Beanträchtegung oder Origine

Rad vun der Zait komm dréin drun

Wann net haut dann hun mir iwwermar d’Léisung

Messbrauch vu Muecht

Een briechen, erwiergen sech net wieren

Schwieren et kengem ze soen

Een decken Bauch gudd Nuecht

Jaitzen doheem kraischen

Iwwer Laischen goen fir uerwen ze stoen

An dann nach net soen hunn

Keen Vertrauen fannen

Mei baussen wéi bannen

Hannert dem Réck vun engem schwetzen, lästren,

Wéi kenne mir Gesellschaft verbesseren?

Hey wei?

Wou ass d’Fra? Ech gesinn der schon e puer me dat geet nach laang net duer

Wou ass d’Fra? Ech gesinn der schon e puer me dat geet nach laang net duer

 

Fiwat gesait een quasi ni eng Fra ob der Battrie?

Fiwat war keen Transmann bei wannste eps kanns?

Fiwat huet een am Booking vill mat Männer ze dinn?

Fiwat ass baal keen Dirigent queer?

A wat waer wann et aaneschter wier?

 

Ech hun eng Visioun

Fra Mann an all aaner Persoun

Ech hun een Wonsch

Straight Queer trans cis

Komm mir machen all zesummen Konscht

 

Wou ass d’Fra? Ech gesinn der schon e puer me dat geet nach laang net duer

Wou ass d’Fra? Ech gesinn der schon e puer me dat geet nach laang net duer

Wou ass d’Fra?

Wou ass d’Fra?

Wou ass d’Fra?

Wou ass d’Fra?

 —–

Where is she?

I’ve been in the music scene in my country for a while now

And I meet beautiful souls on and behind the stage,

I see discipline, people working, hustling one project after another,

I sense talent, that the heart burns for music,

people I admire, rub off on me,

And frankly, I witness lot of nonsense as well,

But I think that’s normal,

In general, but all wonderful

But where is she? Where are the mothers?

Where is the gender fluidity?

The train of diversity is free here

But unfortunately too late

 

Where is she? I already see some women but it’s not enough

Where is she? I already see some women but it’s not enough

 

Why is there no scratch Dj woman? Why is it extra to see a woman on bass?

Why is there barely any nonbinary person in the production?

Why is there a guy doing the audio?

Why?

Why?

 

I am looking for a solution

Is the woman still in the kitchen, is she too late for that?

Wait, that’s it, the wheel of time, come, spin it,

Time has passed, the day after tomorrow we’ll have the solution

We are closer to equality

Cutting someone off, touching someone,

Make stupid comments,

Laugh at and with

It failed again

It cannot be,

because of impairment or origins

Wheel of time, come spin it

If not today, then the day after tomorrow we will have a solution.

Abuse of power

Break someone, strangle them, not fighting back

I swear I won’t tell anyone

A big belly, good night

Yelling at home crying

Walk over dead bodies to be above it

And then still have no say

Can’t find trust

More outside than inside

Talking behind one’s back, slandering,

How can we improve society?

Hey, how?

 

Where is she? I already see some women but it’s not enough

Where is she? I already see some women but it’s not enough

 

Why do you almost never see a woman on the battery?

Why was there no trans man at the talent show?

Why does booking have to do with men?

Why is almost no conductor queer?

And what if it were different?

 

I have a vision

woman man and every other person

I have a wish

Straight Queer Trans Cis

Let’s all make art together

 

Where is she? I already see some women but it’s not enough

Where is she? I already see some women but it’s not enough

Where is she?

Where is she?

Where is she?

Where is she?

Diesen Artikel teilen

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag