1er février: rencontre ouverte Fraestreik

Rencontre ouverte grève des femmes 2020
Nous nous rencontrons pour discuter d’actions, de la mobilisation, des revendications en vue de la grève des femmes le 7 mars 2020 au Luxembourg.

Toutes les femmes* seront bienvenues avec leurs propositions, leur créativité, leur personnalité.

Participez au brunch en emmenant votre casse-croûte.

Si vous avez besoin d’une garde d’enfants: Contactez nous!

Samedi 1er février 2020
10h-13h
Kulturfabrik Esch

—-
Oppent Treffen Fraestreik 2020
Mir treffen eis fir iwwert Aktiounen, d’Mobiliséierung an eis Fuederungen am Kader vum Fraestreik de 7. Mäerz 2020 zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

All Fraen* si wëllkomm mat hire Propositiounen, hirer Kreativitéit an hirer Perséinlechkeet.

Huel um Brunch deel a bréng eppes ze iessen mat.

Falls der Kannerbetreiung braucht: Kontaktéiert eis!

Samedi 1er février 2020
10h-13h
Kulturfabrik Esch

Partager cet article

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag